TAIMI - Låt dig inspireras av jämställdhet, likabehandling och mångfald!

Välkommen på fortbildning i jämställdhet och likabehandling!

Målet för fortbildningarna är att utveckla personalens kunskap om och ge verktyg hur jämställdhet- och likabehandling kan förverkligas inom den grundläggande och andra stadiets utbildning.
Alla fortbildningsdelar ordnas online. De fungerar både som självständiga delar och som en  helhet.

 

Del 1: Grunderna för en jämställd undervisning och handledning, 1 sp
Målgrupp: Undervisande personal som har liten eller ingen kunskap om jämställdhet

 • Deltagarna får grundläggande kunskap om kön och dess mångfald, färdigheter att ta upp dessa teman inom undervisning och att stödja elevernas identitetsbyggande.
 • Fortbildningen ordnas online och innefattar workshop och handledning i att utveckla det egna arbetet.
 • Webinarium: 10.2 (kl. 12.30-16) och 17.3.2022 (kl. 14.30-16)

 

Del 2: Jämställdhets- och jämlikhetsfrämjande pedagogik, 3 sp
Målgrupp: Undervisande personal som vill fördjupa sitt kunnande inom jämställdhet och likabehandling i undervisningssituationer  

 • Deltagarna får grundläggande kunskap om olika normer kopplade till diskrimineringsgrunderna som begränsar studerande under deras studietid.
 • Deltagarna får kunskap i hur kan vi bidra till en socialt och psykiskt trygg inlärningsmiljö, där alla blir bemötta och behandlade likvärdigt.
 • I denna del ingår en utvecklingsuppgift relaterad till deltagarnas eget arbete.
 • Webinarium: 31.3, 13.4, 28.4 och 12.5.2022 (kl. 13-16).

 

Del 3: Att öka delaktigheten i arbete med jämställdhets- och likabehandlingsplanen, 3 sp
Målgrupp: Personal som leder eller är aktiva i skolans jämställdhets- och jämlikhetsgrupp

 • Deltagarna får baskunskap i hur vi kan öka delaktighet i framtagande av en jämställdhets- och likabehandlingsplan samt hur planerna kan förverkligas.
 • I denna del ingår en utvecklingsuppgift relaterad till deltagarnas eget arbete.
 • Webinarium: 19.5, 1.9 och 15.9.2022 (kl. 13-16).

 

Del 4: Jämställd och jämlik yrkesvägledning, 3 sp
Målgrupp: Studiehandledare och annan personal som handleder elever och studerande i studieplanering, i ämnes- och kursval och inför fortsatta studier och framtidsplaner.

 • Deltagarna får kunskap i att utvärdera och utveckla ditt yrkesvägledningsarbete utifrån ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.
 • I denna del ingår en utvecklingsuppgift relaterad till deltagarnas eget arbete.
 • Webinarium: 29.9 (kl. 13-16), 3.11 (kl. 14-16) och 17.11.2022 (kl. 13-16).

 

Del 5: Integrering av jämställdhet och jämlikhet i verksamhetskultur, struktur och praktik, 2 sp
Målgrupp: All skolpersonal som vill få ytterligare stöd i att konkretisera jämställdhet och jämlikhet i praktiken

 • Den här delen är riktad till den som önskar stöd i konkretisering av jämställdhet och jämlikhet i det egna arbetet, i handledning eller i arbetsgemenskapen, såsom timplanering eller utvecklande av checklistor. Under denna del reflekterar vi tillsammans över konkreta arbetssätt i skolans vardag.
 • Deltagande i denna del förutsätter att man deltagit i en eller flera av de tidigare delarna.
 • Webinarium: 1.11, 22.11 och 13.12.2022 (kl. 13-16).