Omat hankkeemme

Allas yrkes

Ekvalita tukee Allas yrkes -hankkeessa ruotsinkielisten ammattioppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen henkilöstöä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuden teemojen parissa. Hankeaika on 2022–2024.

Vem é man - maskuliinisuus koulussa

Ekvalita tekee maskuliinisuustyötä ruotsinkielisissä toisen asteen oppilaitoksissa. Kohderyhmänä ovat sekä opettajat että opiskelijat. Hankeaika on 2022–2024.

Hankkeita rahoittaa

Yhteistyöhankkeemme

toke

TOKE – Tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen oppimisympäristön kehittäminen 2023–2025
TOKE-hankkeessa tarjotaan täydennyskoulutuksia koulujen henkilökunnalle tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen oppimisympäristön kehittämisestä. Hanke koostuu viidestä online-koulutuskokonaisuudesta, joista Ekvalita on vastuussa kahdesta: maskuliinisuusnormit koulussa sekä suostumus ja seksuaalisuus. Hanke toteutetaan yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun (OAMK) ja Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa. Hankkeen rahoittaja on Opetushallitus. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

Päättyneet hankkeet

Plats för fler! Mini 2022–2023
Ekvalita toteutti yhteistyössä Åbo Akademin Elinikäisen oppimisen keskuksen kanssa varhaiskasvatuksessa työskenteleville suunnatun koulutuskokonaisuuden. Koulutuksia järjestettiin kahdella eri teemalla: yhdenvertaisuus päiväkodin arjessa ja varhaiskasvatuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu. Kummastakin teemasta toteutettiin viisi tunnin mittaista koulutuskertaa, joista osallistujat saivat runsaasti eväitä yhdenvertaisuuden edistämiseen. Lisäksi hankkeessa tuotettiin ruotsinkielinen kattava digitaalinen materiaalipaketti. Hankkeen rahoitti Opetushallitus.

OmaStadi-sateenkaarityöpajat 2022–2023
Helsingin kaupunki rahoitti vuoden 2023 aikana sateenkaarityöpajoja kaikille helsinkiläisten koulujen 6.–9.-luokkalaisille. Ehdotus työpajoista tuli nuorilta itseltään Helsingin kaupungin osallistuvan budjetoinnin, OmaStadin kautta. Suomenkieliset työpajat toteutti Seta ry, ja ruotsin- ja englanninkielisten pajojen toteutuksesta vastasi Ekvalita. Pajojen sisällön suunnitteli Seta ry yhteistyössä Helsingin kaupungin edustajien kanssa. Lisäksi hankkeen puitteissa järjestettiin keskustelutilaisuuksia koulujen henkilökunnalle sekä oppilaiden huoltajille.

Trygga skolan 2021–2023
Trygga skolan oli neljän toimijan yhteistyöhanke: mukana olivat Norjasta Likstillinssenteret KUN ja Elev og lærlingombudet i Trøndelag, Ruotsista Elevernas riksförbund, Ahvenanmaalta Projektet Unga – jämställd skola ja Suomesta Ekvalita. Hankkeen tavoitteena oli kerätä ja kehittää normikriittistä materiaalia pohjoismaisiin kouluihin. Hankkeessa kehitettiin osallistava työpajakonsepti oppilaille ja opiskelijoille, luotiin materiaalia sekä järjestettiin tapaamisia osallistujakoulujen rehtoreille. Hankkeen avulla lisättiin turvallisuuden tunnetta ja moniäänisyyttä oppilaskunnan toimintaan sekä ennaltaehkäistiin ulkopuolisuuden kokemuksia ja kiusaamista. Lopputuloksena on digitaalinen Trygga skolan -materiaali, joka sisältää menetelmiä, harjoituksia ja keskustelunavauksia syrjinnän vastaiseen ja normikriittiseen toimintaan.

GATE 2022–2023
Vuosina 2022–2023 Ekvalita toimi Åbo Akademin yhteistyökumppanina kansainvälisessä GATE – Gender Awareness, Tackling stereotypes in Education -hankkeessa. Hankkeen rahoitti EU:n Erasmus+-ohjelma. Hankkeen puitteissa Ekvalita koulutti opettajia viidestä suomen- ja ruotsinkielisestä koulusta ja ohjasi heitä hankkeen ajan. Tavoitteena oli lisätä opettajien tietoa ja osaamista tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Opettajat myös kokeilivat hankkeessa tuotetun työkalupakin tasa-arvoteemaisia tehtäviä oppilaidensa kanssa. Ekvalita vastasi myös hankkeen loppuraportin kirjoittamisesta. Toukokuussa 2023 Ekvalitan edustajat osallistuivat hankkeen päätösseminaariin Pariisissa.

TAIMI – Tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta ja moninaisuudesta innostumaan! 2021–2022
TAIMI-hankkeen täydennyskoulutukset kehittivät koulujen henkilökunnan tietämystä ja tarjosivat työkaluja tasa-arvon ja yhdenvertaisen kohtelun toteuttamiseen perus- ja toisen asteen koulutuksessa. Hanke tarjosi viisi täydennyskoulutuskokonaisuutta, jotka järjestettiin verkossa. Hanke toteutettiin yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun (OAMK) ja Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa. Hankkeen rahoittaja oli Opetushallitus.

Plats för fler! Kön och normer i skola och småbarnspedagogik 2020–2021
Tämä täydennyskoulutushanke auttoi suomenruotsalaisia kouluja ja varhaiskasvatuksen järjestäjiä tasa-arvo- ja seksuaalikasvatuksen sisällyttämisessä varhaiskasvatukseen sekä esi- ja alkuopetukseen. Kyseessä oli Opetushallituksen rahoittama ja Ekvalitan sekä Åbo Akademin Elinikäisen oppimisen keskuksen toteuttama yhteistyöhanke. Koulutusten osallistujat saivat työkaluja, joiden avulla he pystyivät tuomaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmia toimintaansa suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Lisäksi hankkeessa luotiin inspiraatio- ja tukimateriaalia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön.

Ammattikoulujen sukupuolinormit remonttiin 2018–2021
Hankkeen tavoitteena oli lisätä tietoisuutta sukupuolten tasa-arvosta ja tasa-arvoisesta kohtelusta ammatillisten oppilaitosten opetuksessa ja ohjauksessa. Koulutimme hankkeen aikana yli 500 henkilöstön jäsentä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksissä. Yhteistyökumppanina meilä oli Tasa-arvoa ja reformia -hanke, jota koordinoi Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Hankkeen rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö ja sen puitteissa tuotettiin nettimateriaali Kaikkien amis.