Omat hankkeemme

Allas yrkes

Ekvalita tukee Allas yrkes -hankkeessa ruotsinkielisten ammattioppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen henkilöstöä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuden teemojen parissa. Hankeaika on 2022–2024.

Vem é man - maskuliinisuus koulussa

Ekvalita tekee maskuliinisuustyötä ruotsinkielisissä toisen asteen oppilaitoksissa. Kohderyhmänä ovat sekä opettajat että opiskelijat. Hankeaika on 2022–2024.

Hankkeita rahoittaa

Yhteistyöhankkeemme

Plats för fler! Mini 2022–2023
Ekvalita toteuttaa yhteistyössä Åbo Akademin Elinikäisen oppimisen keskuksen kanssa varhaiskasvatuksessa työskenteleville suunnatun koulutuskokonaisuuden. Koulutuksia on kahdella eri teemalla: yhdenvertaisuus päiväkodin arjessa ja varhaiskasvatuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu. Kummastakin teemasta järjestetään viisi tunnin mittaista koulutuskertaa, joista osallistujat saavat runsaasti eväitä tasa-arvoteemojen parissa työskentelyyn ja systemaattiseen yhdenvertaisuuden edistämiseen varhaiskasvatuksessa. Hankkeen rahoittaa Opetushallitus.

OmaStadi-sateenkaarityöpajat 2022–2023
Helsingin kaupunki rahoittaa vuoden 2023 aikana sateenkaarityöpajoja kaikille helsinkiläisten koulujen 6.–9.-luokkalaisille. Ehdotus työpajoista tuli nuorilta itseltään Helsingin kaupungin osallistuvan budjetoinnin, OmaStadin kautta. Suomenkieliset työpajat toteuttaa Seta ry, ja ruotsin- ja englanninkielisten pajojen toteutuksesta vastaa Ekvalita. Pajojen sisällön on suunnitellut Seta ry yhteistyössä Helsingin kaupungin edustajien kanssa. Lisäksi hankkeen puitteissa järjestetään keskustelutilaisuuksia koulujen henkilökunnalle sekä oppilaiden huoltajille.

Trygga skolan 2021–2023
Trygga skolan on neljän toimijan yhteistyöhanke: mukana ovat Norjasta KUN, Ruotsista Elevernas riksförbund, Ahvenanmaalta Ålands feministparaply ja Suomesta Ekvalita. Hankkeessa on pilotoitu työpajakonseptia, luotu materiaalia ja järjestetty tapaamisia mukana olevien koulujen rehtoreille. Tavoitteena on lisätä oppilaiden osallisuutta ja turvallisuudentunnetta koulussa sekä ehkäistä ulkopuolisuuden tunteita ja kiusaamista. Hankkeesta vastaa Suomen osalta Jenna Tulonen, jenna.tulonen@skolungdom.fi.

Päättyneet hankkeet

GATE 2022–2023
Vuosina 2022–2023 Ekvalita toimi Åbo Akademin yhteistyökumppanina kansainvälisessä GATE – Gender Awareness, Tackling stereotypes in Education -hankkeessa. Hankkeen rahoitti EU:n Erasmus+-ohjelma. Hankkeen puitteissa Ekvalita koulutti opettajia viidestä suomen- ja ruotsinkielisestä koulusta ja ohjasi heitä hankkeen ajan. Tavoitteena oli lisätä opettajien tietoa ja osaamista tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Opettajat myös kokeilivat hankkeessa tuotetun työkalupakin tasa-arvoteemaisia tehtäviä oppilaidensa kanssa. Ekvalita vastasi myös hankkeen loppuraportin kirjoittamisesta. Toukokuussa 2023 Ekvalitan edustajat osallistuivat hankkeen päätösseminaariin Pariisissa.

TAIMI – Tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta ja moninaisuudesta innostumaan! 2021–2022
TAIMI-hankkeen täydennyskoulutukset kehittivät koulujen henkilökunnan tietämystä ja tarjosivat työkaluja tasa-arvon ja yhdenvertaisen kohtelun toteuttamiseen perus- ja toisen asteen koulutuksessa. Hanke tarjosi viisi täydennyskoulutuskokonaisuutta, jotka järjestettiin verkossa. Hanke toteutettiin yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun (OAMK) ja Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa. Hankkeen rahoittaja oli Opetushallitus.

Plats för fler! Kön och normer i skola och småbarnspedagogik 2020-2021 Täydennyskoulutusprojekti Plats för fler! Kön och normer i skola och småbarnspedagogik tuki suomenruotsalaisia kouluja ja varhaiskasvatuksen järjestäjiä tasa-arvo- ja seksuaalikasvatuksen sisällyttämistä varhaiskasvatukseen ja esi- ja alkuopetukseen. Projekti oli Ekvalitan ja Åbo Akademin Centret för livslångt läranden yhteistyöprojekti. Opetushallitus rahoitti hankkeen.

Jatkokoulutuksessa osallistujille annettiin työkaluja, joiden avulla he pystyivät tuomaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmia toimintaansa suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Hankkeessa luotiin myös insipiraatio- ja tukimateriaalia määrätietoiselle ja järjestelmälliselle tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyölle. Lisää tietoa ja materiaalit löydät täältä.

Ammattikoulujen sukupuolinormit remonttiin 2018–2021
Hankkeen tavoitteena oli lisätä tietoisuutta sukupuolten tasa-arvosta ja tasa-arvoisesta kohtelusta ammatillisten oppilaitosten opetuksessa ja ohjauksessa. Koulutimme hankkeen aikana yli 500 henkilöstön jäsentä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksissä. Yhteistyökumppanina meilä oli Tasa-arvoa ja reformia -hanke, jota koordinoi Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Hankkeen rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö ja sen puitteissa tuotettiin nettimateriaali Kaikkien amis.