Allas yrkes

Målgruppen inom projektet Allas yrkes är personal inom yrkes- och yrkeshögskoleutbildningen. Projektets målsättning är att öka kunskapen inom jämställdhet, jämlikhet och likabehandling inom utbildningarna.

Vem é man? Maskulinitet i skolor

Projektet riktar sig till studerande inom andra stadiet och behandlar maskulinitet.

Projekten finansieras av

Samarbetsprojekt

TOKE – Att främja en mer jämlik och jämställd lärmiljö 2023–2025

I TOKE-projektet erbjuds fortbildning till skolpersonal om främjandet av en mer jämlik och jämställd lärmiljö. Projektet består av fem online utbildningsenheter, varav Ekvalita ansvarar för två: maskulinitetsnormer i skolan samt samtycke och sexualitet. Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen och genomförs i samarbete med Uleåborgs yrkeshögskola (OAMK) och Tulevaisuuden tutkimuskeskus vid Åbo universitet. Utbildningarna är på finska. Läs mer och anmäl dig!

Tidigare projekt

Plats för fler! Mini 2022–2023

I samarbete med Åbo Akademis Centrum för livslångt lärande genomförde Ekvalita en fortbildningshelhet riktat till dem som arbetar inom småbarnspedagogik. Projektet erbjöd två olika fortbildningar: Jämlikhet i dagisvardagen och Från prat till plan. Det ordnades fem fortbildningstillfällen för varje tema, där deltagarna fick inspiration för att arbeta med jämlikhet i vardagen samt skapa en vettig jämställdhets- och likabehandlingsplan. Inom projektet utvecklades även ett omfattande nätmaterial som stödjer personalen att främja jämlikhet inom småbarnspedagogiken. Projektet finansierades av Utbildningsstyrelsen.

OmaStadi-regnbågsworkshoppar 2022–2023

Helsingfors stad finansierade under 2023 regnbågsworkshoppar för alla elever i årskurser 6–9 i Helsingfors. Förslaget till workshopparna hade kommit från ungdomarna själva genom Helsingfors stads deltagande budgetering, OmaStadi. De finskspråkiga workshopparna genomfördes av Seta ry och de svensk- och engelskspråkiga workshopparna av Ekvalita. Workshoppens innehåll skapades av Seta rf i samarbete med representanter för Helsingfors stad. Inom ramen för projektet ordnades dessutom diskussionstillfällen för skolpersonal och elevernas vårdnadshavare.

Trygga skolan 2021–2023

Trygga skolan var ett samarbetsprojekt mellan Likstillinssenteret KUN och Elev og lærlingombudet i Trøndelag (Norge), Elevernas riksförbund (Sverige), Projektet Unga – jämställd skola och fritid (Åland) och Ekvalita (Finland). Projektets mål var att samla och utveckla en metodik baserad på normkritik för skolor i Norden. Inom projektet utvecklades workshopskoncept för elever och studerande, skapades material och anordnades träffar för rektorerna på de deltagande skolorna. Trygga skolan arbetade för mer trygghet i skolan, en större mångfald av röster i elevrådens verksamhet samt förebyggande av utanförskap, mobbning och kränkningar. Projektet skapade ett digitalt material, Trygga skolan, för ökad kunskap om normkritik och antidiskriminering. Materialet innehåller metoder och tips på övningar och diskussioner.

GATE 2022–2023
Åren 2022–2023 fungerade Ekvalita som Åbo Akademis samarbetspartner i det internationella projektet GATE – Gender Awareness, Tackling stereotypes in Education. Projektet finansierades av EU:s Erasmus+-program. Inom ramen för projektet utbildade Ekvalita lärare från fem finsk- och svenskspråkiga skolor och vägledde dem under projektets gång. Målet var att öka lärarnas kunskaper och färdigheter om jämställdhet, jämlikhet och likabehandling. Lärarna provade också med sina elever jämlikhetsuppgifter ur den verktygslåda som tagits fram inom projektet. Ekvalita ansvarade även för att skriva projektets slutrapport. I maj 2023 deltog Ekvalitas representanter i projektets avslutande seminarium i Paris.

TAIMI – fortbildning i jämställdhet och likabehandling 2021–2022
TAIMI-projektets fortbildningar utvecklade skolpersonalens kunskap om och gav verktyg hur jämställdhet- och likabehandling kan förverkligas inom den grundläggande och andra stadiets utbildning. Projektet erbjöd fem fortbildningshelheter som ordnades online. Projektet finansierades av Utbildningsstyrelsen och genomfördes i samarbete med Uleåborgs yrkeshögskola (OAMK) och Tulevaisuuden tutkimuskeskus vid Åbo universitet.

Plats för fler! Kön och normer i skola och småbarnspedagogik 2020–2021
Fortbildningsprojektet Plats för fler! Kön och normer i skola och småbarnspedagogik stödde pedagoger i Svenskfinland att integrera jämställdhets- och sexualfostran i småbarnspedagogiken och skolans lägre klasser. Under fortbildningen fick deltagarna redskap för att kunna lyfta in jämställdhets- och jämlikhetsaspekter i sin verksamhet på ett planmässigt och målinriktat sätt. Inom projektet skapades material som fungerar som inspiration och stöder personal i småbarnspedagogik och skola att lägga grunden för ett målmedvetet, systematiskt arbete kring jämställdhet och jämlikhet. Projektet var ett samarbetsprojekt mellan Ekvalita och Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi. Utbildningsstyrelsen finansierade projektet.

Mer plats! Förändring av könsnormer i yrkesskolan 2018–2021
Projektets målsättning var att öka medvetenhet kring jämställdhet och likabehandling i undervisning och handledning vid yrkesskolor. Under projektet fortbildade vi över 500 personer inom yrkesutbildningen i jämställdhet och likabehandling. Projektet samarbetade med projektet Tasa-arvoa ja reformia som koordinerades av Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Det nätbaserade materialet Allas yrkes producerades inom projektet. Projektet finansierades av Utbildnings- och kulturministeriet.