Allas yrkes

Målgruppen inom projektet Allas yrkes är personal inom yrkes- och yrkeshögskoleutbildningen. Projektets målsättning är att öka kunskapen inom jämställdhet, jämlikhet och likabehandling inom utbildningarna.

Vem é man? Maskulinitet i skolor

Projektet riktar sig till studerande inom andra stadiet och behandlar maskulinitet.

Projekten finansieras av

Samarbetsprojekt

Plats för fler! Mini 2022–2023

I samarbete med Åbo Akademis Centrum för livslångt lärande genomför Ekvalita en fortbildningshelhet riktat till dem som arbetar inom småbarnspedagogik. Projektet erbjuder två olika fortbildningar: jämlikhet i vardagen på dagis och jämställdhet samt skapande av jämställdhets- och likabehandlingsplan för småbarnsfostran. Det ordnas fem fortbildningstillfällen för varje tema, där deltagarna får inspiration för att arbeta med jämlikhet samt systematiskt främja jämlikhet inom småbarnsfostran. Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen.

OmaStadi-regnbågsworkshoppar 2022–2023

Helsingfors stad finansierar under 2023 regnbågsworkshoppar för alla  elever i årskurser 6–9 i Helsingfors. Förslaget till workshopparna har kommit från ungdomarna själva genom Helsingfors stads deltagande budgetering, OmaStadi. De finskspråkiga workshopparna genomförs av Seta ry och de svensk- och engelskspråkiga workshopparna av Ekvalita. Workshoppens innehåll är skapat av Seta rf i samarbete med representanter för Helsingfors stad. Inom ramen för projektet ordnas dessutom diskussionstillfällen för skolpersonal och elevernas vårdnadshavare.

GATE 2022–2023

Åren 2022–2023 fungerada Ekvalita som Åbo Akademis samarbetspartner i det internationella GATE – Gender Awareness, Tackling stereotypes in Education-projektet. Projektet finansierades av EU:s Erasmus+-program. Inom ramen för projektet utbildade Ekvalita lärare från fem finsk- och svenskspråkiga skolor och vägledde dem under projektets gång. Målet var att öka lärarnas kunskaper och färdigheter om jämställdhet, jämlikhet och likabehandling. Lärarna provade också med sina elever jämlikhetsuppgifter ur den verktygslåda som tagits fram inom projektet. Ekvalita ansvarade även för att skriva projektets slutrapport. I maj 2023 kommer Ekvalitas representanter att delta i projektets avslutande seminarium i Paris.

Trygga skolan 2021–2023

Trygga skolan är ett samarbetsprojekt mellan fyra aktörer: KUN från Norge, Elevernas riksförbund från Sverige, Ålands feministparaply från Åland och Ekvalita från Finland. Projektet har piloterat ett workshopkoncept, skapat material och anordnat möten för rektorerna på de deltagande skolorna. Målet är att öka elevernas delaktighet och trygghet i skolan och att förebygga känslor av att vara utanför och mobbning. Jenna Tulonen, jenna.tulonen@skolungdom.fi, ansvarar för projektets del i Finland.

Tidigare projekt

Mer plats! Förändring av könsnormer i yrkesskolan 2018-2021
Projektets målsättning var att öka medvetenhet kring jämställdhet och likabehandling i undervisning och handledning vid yrkesskolor. Under projektet fortbildade vi över 500 personer inom yrkesutbildningen i jämställdhet och likabehandling. Projektet samarbetade med projektet Tasa-arvoa ja reformia som koordinerades av Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Det nätbaserade materialet Allas yrkes producerades inom projektet. Projektet finansierades av utbildnings- och kulturministeriet.

TAIMI – fortbildning i jämställdhet och likabehandling 2021-2022
TAIMI-projektets fortbildningar utvecklade skolpersonalens kunskap om och gav verktyg hur jämställdhet- och likabehandling kan förverkligas inom den grundläggande och andra stadiets utbildning. Projektet erbjöd fem fortbildningshelheter som ordnades online. Projektet finansierades av Utbildningsstyrelsen och genomfördes i samarbete med Uleåborgs yrkeshögskola (OAMK) och Tulevaisuuden tutkimuskeskus vid Åbo universitet.