Exempel på utbildningar för elever och studerande

Mina och dina gränser

Varför ska sexuella trakasserier tas på allvar? Hur är trakasserier och våld och normer och makt relaterade till varandra? Under den här interaktiva föreläsningen tar vi upp trakasserier, självbestämmanderätt och samtycke. Vi funderar tillsammans kring hur var och en kan sätta gränser samt respektera andras gränser. Vad gör vi om någon ändå går över en gräns?

Interaktiv föreläsning för åk 7-9 och andra stadiet.

Rekommenderad längd: 75–90 min

bella-the-brave-KZ-jWI55PCY-unsplash
Förändra världen tillsammans

Hurdan är en jämlik skola? Vad är normer och hur påverkar de våra förväntningar på oss själva och andra? Den här interaktiva föreläsningen ökar deltagarnas förståelse för jämlikhet, jämställdhet och maktstrukturer. Föreläsningen ger dessutom verktyg för att identifiera och utmana normer. Vi reflekterar tillsammans kring hur alla kan ge varandra mer utrymme att vara sig själva.

Interaktiv föreläsning för alla årskurser och andra stadiet.

Rekommenderad längd: 75–90 min

Maskulinitet

Vilka egenskaper förknippas med maskulinitet och manlighet? Pojkar och män är överrepresenterade i statistiken över våld och självmord. Vi reflekterar tillsammans kring vilka förväntningar som begränsar mäns och pojkars frihet att vara sig själva. Föreläsningens mål är att motarbeta skadliga maskulinitetsnormer och istället stödja konstruktiva sätt att vara pojke, man eller maskulin.

Interaktiv föreläsning för elever i årskurs 5–9 och för andra stadiet.

Rekommenderad längd: 90 min

Porr

Vad är skillnaden mellan porr och sex – och vad är fördelen med att vara medveten om skillnaderna? Den här föreläsningen fokuserar på både porrindustrin och effekterna av porr på både en individuell och en samhällelig nivå. Syftet är att hjälpa unga att förstå skillnaderna mellan porr och sex utan att peka fingrar eller skuldbeläggning.

Interaktiv föreläsning för åk 7-9 och andra stadiet.

Rekommenderad längd: 90 min

Exempel på utbildningar för pedagoger och vårdnadshavare

Tala med ditt barn
Sexuella trakasserier

Hur kan du som lärare eller vårdnadshavare ta våld eller sexuella trakasserier till tals med barn och unga? Hur kan trakasserier förebyggas i skolan? Den här föreläsningen fokuserar på frågor kring kroppslig självbestämmanderätt. Vi reflekterar också tillsammans kring hur vi på bästa sätt kan stödja barn och unga som blivit utsatta för trakasserier.

Interaktiv föreläsning för lärare och övrig skolpersonal eller vårdnadshavare.

Rekommenderad längd: 2 h

jag behandlar väl
Vi behandlar väl alla likvärdigt?

Vilka normer har format din uppfattning om dig själv och andra? Vad kommunicerar du med dina ord och ditt sätt att bemöta eleverna? Vilka värderingar förmedlar det undervisningsmaterial som du använder? Den här interaktiva föreläsningen fokuserar på normer och likabehandling. Vi diskuterar tillsammans hur vi kan utmana normerna så att varje elev blir sedd och får vara sig själv.

Interaktiv föreläsning för lärare och övrig skolpersonal.

Rekommenderad längd: minst 90 min

Stöd i strukturen
Stöd i strukturen

Vi tror på ett långsiktigt jämställdhets- och jämlikhetsarbete. Skolornas jämställdhets- och likabehandlingsplaner spelar en nyckelroll i detta. För att planerna ska fungera måste de bygga på en kartläggning av nuläget samt vara tillräckligt konkreta och relevanta för den aktuella skolan. Vi hjälper er gärna att skapa och uppdatera ändamålsenliga planer.

För personal inom småbarnspedagogiken, grundskolan och andra stadiet.

Rekommenderad längd: minst 90 min

Skräddarsydda utbildningar

Behöver din skola en skräddarsydd utbildning om jämställdhet och jämlikhet? Vi skräddarsyr föreläsningar, workshoppar eller en helhet efter målgruppen och din skolas behov. Vi kan fokusera på en fråga som just nu är aktuell, fördjupa tidigare diskuterade teman, eller ta upp något helt. Fråga gärna mer!

För personal inom småbarnspedagogiken, grundskolan och andra stadiet.

Rekommenderad längd: efter era behov, minst 60 min

För mer information och offerter, maila utbildning@ekvalita.fi