Slutrapport för Ekvalitas projekt Vem é man – maskulinitet i skolan.

Augusti 2018 – december 2019.

I samband med MeToo kampanjen blev det klart på ett bredare samhällsplan att det finns ett destruktivt mönster i det vi normalt förstår som manlighet. Män är överrepresenterade i brottsstatistiken, våldsstatistiken och i självmordsstatistiken och pojkar underpresterar i skolorna.

Hösten 2018 startade vi ett maskulinitetsprojekt Vem é man? – maskulinitet i skolor.

Trots att könsnormer inte är den enda förklarande variabeln bakom brotts- och självskadestatistiken går det inte att bortse från att till och med väldigt unga pojkar ger uttryck för en idé av manlighet där män inte gråter, alltid klarar sig själv, behöver bevisa sin potenta heterosexualitet och förakt för homosexuella och det som vanligtvis anses vara kvinnligt. Dessa uppfattningar om kön har konsekvenser för både män själva och hela samhället.

Projektet har i första hand varit ett Metod- och materialutvecklingsprojekt för att motverka destruktiv maskulinitet och skapa konstruktiva modeller att vara man och pojke på. Samtidigt har projektarbetet utgjort arbete för att bygga nationell och internationell infrastruktur för kunskapsutbyte och utveckling av detta arbete, samt att fortbilda både Ekvalitas personal och lärare och andra som arbetar med ungdomar och ingår i Ekvalitas nätverk.

Nana Blomqvist har fungerat som projektledare för projektet och ansvarat för projektet i sin helhet. Nina Blomberg har fungerat som författare till en normutmanande bok för arbetet i klasserna och ansvarat över samarbetet med projektets volontära pedagognätverk. De timanställda workshopledare har dels bidragit till konceptutveckling av workshoparna tillsammans med projektledaren, och dels lett workshoppar, tillsammans med projektledaren, eller ensam.

Projektets verksamhet har utgjorts av:

  1. Konceptutveckling av workshoppar och skolbesök i klasserna.
  2. Produktion av en normutmanande bok i samarbete med pedagoger.
  3. Kunskapsutveckling och spridning nationellt och internationellt. – Internationellt nätverkande och fortbildning av personal, pedagoger och ungdomsarbetare i vårt nätverk samt samarbete med fakulteten för pedagogik och välfördsstudier i Vasa.
  4. Filmproduktion.
  5. Att stödja nätverk för män som vill skapa lokala lågtröskelnätverk för killar som arbetar med en manlighet som inte följer den hegemoniska modellen.

Beskrivning av de olika
verksamhets-
områdena:

1. Konceptutveckling och skolbesök i klasserna

Denna verksamhet av projektet är en av de delområden som krävt mycket resurser. Rekrytering har skett i 2 omgångar så att ca 10 personer sammanlagt har rekryterats för att jobba som timanställda workshopledare. Projektledaren har i samverkan med de rekryterade workshopledarna utvecklat nya workshopkoncept och material för att användas i klasserna för att bearbeta maskulinitetsnormer i skolorna. Workshopparna har utvecklats med en stark utgångspunkt i maskulinitetsteori, samt de teman som naturligt har kommit upp i klasserna eller på initiativ av de timanställda (manliga) workshopledare.

Projektledaren har tillsammans med workshopledarna utvecklat sammanlagt 5 olika workshopkoncept och uträttat cirka 50 skolbesöksdagar där vi testat de koncept vi utvecklat. Alla koncept är således testade och bearbetade utifrån våra erfarenheter ute på fältet.

Koncepten ska publiceras vid en senare tidpunkt under år 2020. Koncepten som utvecklats under projekttiden till färdiga format är: 1. Manliga våldsamma rollmodeller i media, 2. Porr och maskulinitet, 3. Maskulinitetsnormer med forumteater, 4. Hur visa och bemöta behov, 5. Maskulinitetsnormer och kropp.

Koncepten kommer att finnas tillgängliga här för att tillämpas i klasser.

Dessa har åldersanpassats så att de lämpar sig för högstadiet och gymnasiet. För yngre elever har vi utvecklat ett koncept som tillämpar forumteater som metod (passar 11-12-åringar) samt ett koncept som heter Vem är en superhjälte som lämpar sig för även de allra yngsta eleverna.

Andra koncept är under arbete för de yngre åldrarna i lågstadierna.

2. Produktion av normutmanande bok i samarbete med pedagoger

Denna verksamhetsdel har resulterat i en normutmanande bok, Skapa plats – en normutmanande bok för en mer inkluderande skola som publiceras genom Ekvalitas egna förlag i januari år 2020.

Denna verksamhet har också varit en omfattande del av projektet. Nina Blomberg har ansvarat över denna del av projektverksamheten. Verksamheten har förverkligats genom att ett tiotal lärare från olika discipliner har bidragit till tips och tankar för att skapa normutmanande övningar för undervisningen inom samtliga skolans discipliner som Blomberg har sammanställt och med stöd i andra pedagogiska modeller författat till ett metodmaterial som ska publiceras både i ett online format och en tryckt bok som ska delas ut gratis åt pedagoger, bland annat på Educamässan 2020.

Läs mer om boken Skapa plats här.

3. Kunskapsutveckling och spridning nationellt och internationellt:

Internationellt nätverk och fortbildning av personal, pedagoger och ungdomsarbetare i vårt nätverk, samt samarbete med fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier i Vasa.

Under projekttiden har projektledaren ordnat 5 olika fortbildningstillfällen och internationella möten med aktörer i jämställdhetsarbete med fokus på maskulinitet.

Två fortbildningstillfällen har ordnats i Helsingfors och då har Marco Vega bjudits in för att hålla en dags fortbildning i hur man kan arbeta med unga och maskulinitet. Ett tillfälle har ordnats i Åbo och då har David Flato bjudits in för att fortbilda en dag. Till fortbildningen har Ekvalitas egen personal, lärare i vårt nätverk och andra ungdomsarbetare bjudits in. Utöver detta har projektledaren ordnat två nätverksmöten, ett i Stockholm och ett i Köpenhamn där det bjudits in experter på fältet för att nätverka och utarbeta nya infallsvinklar och verktyg i arbetet, samt sprida metoder och material över de nordiska landgränserna.

Projektledaren har ansvarat för att ordna mötena och facilitera dem, medan mötena logistiskt har förverkligats i samarbete med RFSU, DareGender, Män För Jämställdhet och Poikien Talo. Deltagarna på mötet var från Danmark, Norge, Sverige, Island och Finland. Vi har på detta sätt lyckats skapa en internationell infrastruktur för jämställdhetsarbetet i Norden. Projektledare fortsätter detta internationella arbete från och med januari 2020 med medel beviljat från NIKK.

Andra samarbetsformer och verksamhet har under projekttiden varit att delta som medarrangör på evenemanget Re/defining Masculinities som ordnades i Helsingfors 5-8.11.2019. Huvudarrangör var Finlands Beneluxinstitut, medan projektledaren för Vem é man fungerade som moderator på 2 paneler med inbjudna forskare och konstnärer som på olika sätt arbetar med pojkar och män och maskulinitet. Projektet bidrog också med en workshop där vi presenterade projektets metodologi och frågeställningar i arbetet i skolorna.

Du kan lyssna på paneldiskussionerna här.

Vi har i projektet även ordnat ett antal fortbildningar i maskulinitetstematik- och metodologi för rektorer, lärare och ungdomsarbetare runtom i landet.

Samarbetet med fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier begränsades i detta skede till några träffar med en nyckelperson vid fakulteten för utbyte i metodologi och en gemensam föreläsning för ca 90 blivande pedagoger vid fakulteten.

Här kommer du inom kort åt en kunskapsbank som sammanställs innan slutet på mars 2020.

4. Filmproduktion.

Hur sjukt kan det ta? är en kortfilm om att visa och bemöta sårbarhet i ett killgäng. Projektledaren skapade tillsammans med Pink Orbit production filmen utifrån de berättelser som kommit in under den interaktiva workshopverksamheten i klasserna. Till filmen har gjorts ett material som fungerar som ett lektionsupplägg tillsammans med filmen. Lektionsupplägget har utarbetats av speciallärare Lisa Tobiasson.

Berättelser om hårda sociala reprimander i lägen där killar visar sårbarhet var ett återkommande tema i berättelserna från klasserna, så vi bestämde oss för att tematisera filmen kring att visa och bemöta sårbarhet i ett killgäng. Filmen gjordes i samarbete med Pink Orbit Production som skrev manus utifrån de berättelse vi i projektet hade samlat in. Därefter gjorde projektledaren en kort turné i gymnasier för att diskutera manuset med studerandena för att berättelsen verkligen skulle vara förankrad i ungdomarnas verklighet. 

De ungdomar som rekryterades var utgångspunktsmässigt inte professionella skådespelare och scenerna i filmen improviserades delvis för att skapa ett naturligt språkbruk och naturliga maner. Ungdomarna som rekryterades visade sig dock vara väldigt begåvade även i egenskap av skådespelare. Filmen är mycket professionellt gjord och är även estetiskt tilltalande. Filmen premierades 8.11.2019 på evenemanget Re/defining Masculinties.

Filmen med dess tillhörande material hittar du inom kort här.

5. Att stöda nätverk för män som vill skapa lokala lågtröskelnätverk för killar som arbeta med en manlighet som inte följer den hegemoniska modellen

Den här delen av verksamheten har förblivit väldigt blygsam då prioriteringarna varit på de övriga verksamhetsområdena och resurserna varit begränsade. Däremot har projektet haft tät kontakt med bland annat Män rf som bildades under projekttiden genom att några nyckelpersoner identifierade ett behov i samhället för en feministiskt orienterad mansrörelse då samhällsdebatten delvis hade fått ganska hårda och misogyna toner från mansrättsaktivistiska håll.

Män rf växte sig snabbt stor, vilket var ett tecken på att analysen om att föreningen behövdes var korrekt. Nu utgör föreningen en stabil infrastruktur för den här typen av verksamhet och är en bra samarbetspart. Projektet har fortbildat vissa av deras nyckelpersoner för att effektivt komma igång med sin verksamhet, som bland annat ska utgöras av en lågtröskelverksamhet av män för män för att stärka en konstruktiv maskulinitet.

För detta, kontakta Män rf.